SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR


İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"); ……….adresinde mukim, BEYOND Bilgi Teknolojileri Satış Paz. Tic.A.Ş. (BEYOND) ile yukarıda bilgileri verilen SATICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşmenin ekleri ve 34ON.COM PLATFORMU/mobil uygulama vb platformlarda sunulan BEYOND hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar,ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. BEYOND ve SATICI ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. Şöyle ki; SATICI, BEYOND tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, BEYOND de SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.


2. TANIMLAR


34ON.COM PLATFORMU / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti BEYOND’ye ait olan ve BEYOND’nin işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"ini üzerinde sunmakta olduğu 34ON.COM alan adına sahip internet sitesini ifade eder. Hizmet/Hizmetler: "Üye"lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla BEYOND tarafından 34ON.COM PLATFORMU/mobil uygulama vb. dgital platform’da sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder. Kullanıcı/Kullanıcılar: 34ON.COM PLATFORMU’na erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Üye/Üyeler: BEYOND ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak 34ON.COM PLATFORMU’ne üye olan veya BEYOND’in sunduğu "Hizmetler"den yararlanan, "Alıcı" ya da "Satıcı" olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Alıcı: 34ON.COM PLATFORMU üzerinde "Satıcı" tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye"yi ifade eder. Satıcı: 34ON.COM PLATFORMU üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi "Üye"yi ifade eder. Sanal Mağaza/Satış Alanı: BEYOND’nin 34ON.COM PLATFORMU üzerinde BEYOND prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcı’ların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder. Üye Sayfası: Satıcı’nın, BEYOND tarafından 34ON.COM PLATFORMU’nda sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


İşbu Sözleşme’nin konusunu, 34ON.COM PLATFORMU üzerinde BEYOND ya da BEYOND’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcının aynı zamanda Alıcı(müşteri) üyeliğinin olması durumunda ve Alıcı(müşteri) olarak 34ON.COM PLATFORMU üzerinden yapacağı alışveriş ve işlemlerde iş bu sözleşme hükümleri geçerli olmayacaktır. İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, BEYOND tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; BEYOND işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, BEYOND’ın Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, 34ON.COM PLATFORMU’nda bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem BEYOND nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabuledilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, BEYOND’ta yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle BEYOND’ın herhangi bir zarara uğraması halinde, BEYOND’ın Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.


4.2. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın 34ON.COM PLATFORMU’nda yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için BEYOND ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3. Satıcı, 34ON.COM PLATFORMU’nda ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; BEYOND’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle BEYOND’ın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere BEYOND tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak BEYOND’a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.4. 34ON.COM PLATFORMU üzerinden BEYOND’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında BEYOND’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


4.5. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın EK2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı BEYOND’ta yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerin den kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. BEYOND’ın bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle BEYOND’ın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere BEYOND tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak BEYOND’ta karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde BEYOND Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve BEYOND’ın sair tazminat hakları saklı kalacaktır. "Marka İhlalini Engelleme Birimi ": 34ON.COM PLATFORMU üzerinde, sahte ürün ve marka hakkı ihlalleriyle mücadele adına; "Marka İhlalini Engelleme Birimi" ("MİEB") oluşturulacaktır. Bu sistemle, ilgili marka hakkı sahiplerine ve/veya kanuni temsilcilerine 34ON.COM PLATFORMU’nda yer alan ürünleri inceleme ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşündükleri ürünler, firmalar hakkında şikâyette bulunma hakkı verilecektir. İletilen bildirimler BEYOND tarafından incelenecek, gerekmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda nihai karar verme ya da karar vermeme yetkisi BEYOND’ta olacak, buna mukabil şikâyete muhataplar, Merkez dışında istedikleri gibi haklarını arayabileceklerdir. BEYOND Taraflar arasında bilgi ve belge akışı temininde bulunacak, şikâyetin haklı sebeplere dayandığını düşünmesi halinde Satıcı’ya ait bilgileri şikayette bulunan hak sahibi ile paylaşacaktır.


4.6. Satıcı, 34ON.COM PLATFORMU üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, 34ON.COM PLATFORMU’nda belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.


4.7. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, komisyon oranları ve çalışma şartları, finansal, patent ve knowhow, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. BEYOND, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı’nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcı’ların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı’lara iletilebilecektir. Satıcı, kendi ya da bir başka satıcının komisyon oranı, çalışma şarları vb. konularda bir başka satıcıya bilgi vermesi nedeniyle oluşacak anlaşmazlık, sözleşme feshi ve vb zararlardan sorumlu olacaktır. Ayrıca Satıcı iş bu ihlal nedeniyle 500.000 TL cezai şart ödemeyi de kabul taahhüt ve beyan etmektedir.


4.8. SATICI, 34ON.COM PLATFORMU’na üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak 34ON.COM PLATFORMU’nda BEYOND aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, BEYOND’ın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.


4.9. 34ON.COM PLATFORMU üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi BEYOND olacaktır. BEYOND’ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından 34ON.COM PLATFORMU’nda yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, 34ON.COM PLATFORMU’na iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin BEYOND tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve BEYOND’ın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel BEYOND’ta tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.


4.10. Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla 34ON.COM PLATFORMU’nu kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında 34ON.COM PLATFORMU’nda yer alan Hizmetler’in kullanılması hukuka aykırı olup; BEYOND’ın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.


4.11. BEYOND, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. BEYOND, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla BEYOND’ın ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin BEYOND tarafından işbu madde hükmüne göre BEYOND tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.


4.12. Satıcı, 34ON.COM PLATFORMU’nda yürüttüğü tüm faaliyetlerini 34ON.COM PLATFORMU’na teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, 34ON.COM PLATFORMU’na sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla BEYOND tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.13. BEYOND, 34ON.COM PLATFORMU’nun tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla BEYOND, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. BEYOND hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, 34ON.COM PLATFORMU üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.


4.14. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına BEYOND tarafından Alıcıdan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve 34ON.COM PLATFORMU üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. BEYOND tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK3 Çalışma Mali hususlar Protokolü’nde ("EK3") belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında BEYOND tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK3’ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. BEYOND, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye eposta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. BEYOND ayrıca Hizmetler’i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar BEYOND tarafından yazılı olarak Satıcı’ya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir. İş bu sözleşme ve eklerinin Satıcıya gönderimi imzlaanması ve BEYOND’a iadesi için gerekli tüm masraflar Satıcı tarafça yapılacaktır. Satıcı sözleşme ve eklerindeki tüm bilgi ve belgeleri sözleşmeye uygun şekilde doldurarak BEYOND’ın iş bu sözleşmedeki adresine gönderecektir. Sözleşmenin devamı süresince de taraflar arasında yapılacak tüm evrak, belge, ürün vb gönderimlerden kaynaklı masraflar Satıcı tarafça karşılanacaktır. İş bu masrafın karşılanmamasından dolayı doğacak tüm zararlar Satıcı tarafından tazmin edilecektir.


4.15. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla 34ON.COM PLATFORMU üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. BEYOND, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve 34ON.COM PLATFORMU’nda beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı’nın Sanal Mağazası’nı kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda BEYOND’tan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, BEYOND’nin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.


4.16. Satıcı, Alıcılar’la 34ON.COM PLATFORMU’ndan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde "Satıcı" taraf olduğunu, BEYOND’ın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, 34ON.COM PLATFORMU’ndan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Kargo, paket vb tüm hizmetler Satıcı’ya ait olup bu hususlar kapsamında doğabilecek ayıplı ifalarda tüm tazmin sorumluluğu Satıcı’ya aittir. Bu sebepler BEYOND’ın herhangi bir tazminat ödemesi durumunda ödediği tazminatı derhal Satıcı’ya rücu ederek tahsil edebilecektir. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır. Özellikle şeffaf kargo vb. taleplerin yerine getirilmemesi halinde doğacak uyuşmazlıklardan tamamen Satıcı sorumludur. Satıcı, Alıcılar’ın talep etmesi halinde şeffaf kargo ile ürünleri gönderecektir. Kargo hizmeti tamamen Satıcı’ya aittir. Satıcı, Alıcıyla 34ON.COM PLATFORMU üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın 34ON.COM PLATFORMU üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.


4.17. BEYOND tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha BEYOND platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla 34ON.COM PLATFORMU’na üye olamaz Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak 34ON.COM PLATFORMU’na üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.


4.18. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle BEYOND’ın ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri BEYOND’ın ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.19. 34ON.COM PLATFORMU üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve BEYOND tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler BEYOND tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. BEYOND tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Website’sinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.


4.20 Satıcı, BEYOND tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin BEYOND’ın 34ON.COM PLATFORMU üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme’ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile BEYOND kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcı’nın BEYOND tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin BEYOND nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konusu zararı BEYOND’ın ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.21 Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcı'nın, Sözleşme’ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi nedeniyle BEYOND’ın maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. BEYOND tarafından Satıcı'nın Mal/Hizmet’i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, BEYOND ilgili Mal/Hizmet’i 34ON.COM PLATFORMU’nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, BEYOND’nın ilgili ürünü Website’sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.22 Satıcı, BEYOND’ın 34ON.COM PLATFORMU üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, BEYOND’ın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda BEYOND’ın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle BEYOND’nin herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı’nın kusur veya ihmalinin sebep olması halinde BEYOND’nin bu zararı Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.


4.23 Satıcı, Alıcı tarafa ürünü teslim ettikten ve Alıcı tarafından sistem üzerinden 34ON.COM PLATFORMU’na ürünün teslimine dair onayı vermesi halinde, teslimat onayını takiben 14 gün sonrasında; Alıcı tarafından ürünün ayıplı teslim/teslim edilmediğine dair bir bildirim gelmemesi halinde ödeme Satıcı’nın sözleşme ekinde bildirdiği banka hesabına gönderilecektir. Ödemede gecikme olması halinde Satıcı tarafından hiçbir tazminat ve faiz talep edilmeyecektir.


4.24 BEYOND yapılan satış bedelinin Kategori bazlı komisyon oranındaki bedelini kesecektir (ürün yüklendikten sonra ilk 6 ay için geçerlidir). Komisyon miktarının değiştirilmesi halinde bu durum Satıcı’ya e-posta, fax vb. iletişim yolları ile bildirilecek olup itiraz edilmemesi halinde yeni oran üzerinden sözleşme devam edecektir.


4.25 Satıcı sözleşme ekinde yer alan ve sözleşmenin mütemmim cüzü kabul edilen SATICI ÖDEME HİZMETİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’ni imzalamış ve tüm şartlarını kabul etmiştir. Tüm ödeme şart ve usulünün bu sözleşme çerçevesinde yapılacağını kabul etmiş olup sözleşme kapsamında gerekli tüm belge, izin, veri vb. dokümanları derhal temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. BEYOND, Ek3 haricinde (komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda 34ON.COM PLATFORMU’nda ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


6. MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


7. GEÇERLİLİK SÜRESİ


İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin BEYOND tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar BEYOND tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcı’lara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ


Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BEYOND’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu mddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


10. BÜTÜNLÜK


İş bu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


11. BİLDİRİM


Satıcı ve BEYOND, Satıcı’nın 34ON.COM PLATFORMU’ne üye olurken bildirdiği eposta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın 34ON.COM PLATFORMU’ne kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.


12. YÜRÜRLÜK


12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

BEYOND Bilgi Teknolojileri Satış Paz. Tic.A.Ş.


SATICI


Ekler:  

EK1: Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Satıcı Ödeme Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi

EK4: Mağaza Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi:

 Vergi Levhası Fotokopisi

Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

İmza Sirküleri Fotokopisi

Ticaret Sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı


Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 İstanbul TR, 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 850 533 22 28


Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:

Ortaklık Sözleşmesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Faaliyet Belgesi 

İmza Sirküleri

Vergi Levhası


Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi BEYOND Bilgi Teknolojileri Satış Paz. Tic.A.Ş. olacaktır.


EK2: Yasaklı Ürünler Listesi


• Airbag ve ekipmanları

• AlımSatımı devlet iznine tabi olan ürünler

• Alkollü içecekler • Ateşli silahlar ve bıçaklar

• Askeri teçhizat • Canlı hayvan

• Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

• Dinleme cihazları • Hisse senedi, tahvil, bono

• İnsan ve diğer canlı organları

• Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

• Kopya ve bandrolsüz ürünler

• Kültür ve tabiat varlıkları

• Maymuncuk ve kilit açıcılar

• Promosyon ürünleri

• Pornografik içerikli malzemeler

• Radar dedektörleri

• Reçeteli ilaçlar, Lensler ve Gıda Takviyeleri

• Resmi kıyafetler ve üniformalar

• Sahte veya Replika ürünler

• Şans oyunları biletleri

• Telsiz ve komünikasyon cihazları

• TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

• Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

• Uyuşturucu maddeler

• Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

• Yanıcı ve patlayıcı maddeler

• Yasaklı yayınlar

• Telif hakkını haiz ürünler

• İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

• Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

• Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler

• Kişilik Hakları • Yasaklı Hayvan Türleri • Ürün özelliği taşımayan satışlar

• Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

• Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

• Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları

• Uyuşturucu Maddeler

• Diğer kurum, kuruluş ve eticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

• Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

• Emniyet kemeri adaptörü

• Deneme Boyu / Numune (Tester) Parfüm ve sair Kozmetik Ürünleri